Angličtina

If you want you can try it!
Here you can find some useful links (grammar, vocabulary, games, songs and facts about UK).

Learn English Kids

Help for English

Super Simple Songs

Happy House 1

Time and Date

Vocabulary

The Visual Dictionary

United Kingdom

Aplikace pro chytré telefony

VOCABULARY:

September

DRUHÁCI

Hello. Hi. Ahoj. (setkání)
Bye. Ahoj. (loučení)
I
I´m = I am. já jsem
Czech Čech, Češka, český

English Angličan, Angličanka, anglický
American Američan, Američanka, americký
kids děti, děcka (hovorově)
Stand up. Postav se.
Sit down. Posaď se.
Open your boook. Otevři si knihu.
Close your book. Zavři si knihu.
Please. Prosím.
Listen. Poslouchej.
Look. Podívej.
Come here. Pojď sem.

TŘEŤÁCI

mum maminka
dad tatínek
brother bratr
sister sestra
baby miminko
This is me. Toto jsem já.
My name is... Jmenuji se...
What is your name? Jak se jmenuješ?
he on
he´s = he is on je
Who is this? Kdo je to?
she ona
she´s = she is ona je
He / She is eight. Je mu / jí osm.

ČTVRŤÁCI

Welcome! Vítejte!
back to school zpátky do školy
Pupil´s book učebnice
enjoy užít si
lesson vyučovací hodina
Good luck! Hodně štěstí!
Listen. Poslouchej.
Look. Dívej se.
Point. Ukazuj.
Say. Říkej.
Act. Předveď.
Sing. Zpívej.
letter písmeno
Guess. Hádej.
Look at me. Podívej se na mě.
Is it...? Je to...?
name jmenovat
What letter? Jaké písmeno?
name jméno
surname příjmení
Name it. Pojmenuj to.
Who? Kdo?
Who am I? Kdo jsem?
Who are you? Kdo jsi / jste?
I have got... Já mám...
I haven´t got... Já nemám...
his jeho
her její
His name is... Jeho jméno je... / Jmenuje se...
Her name is... Její jméno je... / Jmenuje se...
I haven´t got a brother or a sister. Nemám bratra ani sestru.
Have you got a dog? Máš psa?
Yes, I have. Ano, mám.
No, I haven´t. Ne, nemám.
How old is he? Jak je starý? Kolik mu je let?
How old is she? Jak je stará? Kolik je jí let?
What is his / her name? Jak se jmenuje?

PÁŤÁCI

pen friend kamarád na dopisování
letter dopis, písmeno
German němčina
language jazyk, řeč
tall vysoký
short malý vzrůstem, krátký
glasses brýle
clothes oblečení
I don´t mind. Nevadí mi...
I hate... Nemám rád... / Nenávidím...
its jeho, její (pro věc, zvíře)
soon brzy
grandma babička
grandpa dědeček
stepbrother nevlastní bratr
aunt teta
uncle strýc
family rodina
cousin bratranec, sestřenice
headmaster ředitel školy.
their jejich
parents rodiče
that tamten, tamta, tamto
those tamti, tamty, tamta
man...men muž...muži
woman...women žena...ženy
Tell me that. Řekni mi to.
then tedy
remember pamatovat si, vzpomenout
I can´t remember. Nemohu si vzpomenout.
scissors nůžky
sharpener ořezávátko
paintbrush štětec
glue lepidlo
compass kružítko
felt-pen fix, popisovač
What is missing? Co chybí?
I think...Myslím...
Which? Který z nich?
good...better dobrý...lepší
bad...worse špatný...horší
I haven´t got any. Nemám žádné.
check zkontrolovat
Off we go!Jdeme! Jedeme! Začínáme!

October and November

DRUHÁCI

my moje
school škola
school bag školní taška
end konec
book kniha
pencil case pouzdro, penál
ruler pravítko
cassette kazeta
pen pero
pencil tužka
colour barva
colour pencil pastelka
rubber guma
please prosím
Here you are. Tady to máš. (něco podáváme)
Thank you. Děkuji.

Good morning. Dobrý den. (celé dopoledne)
Goodbye. Na shledanou.
children děti
teacher učitelka, učitel
Miss slečna, oslovení paní učitelky
your tvůj, váš
new nový
pupil žák, žákyně
Good afternoon. Dobré odpoledne.
Good evening. Dobrý večer.
Good night. Dobrou noc.
mum maminka, maminko
dad tatínek, tatínku

TŘEŤÁCI

window okno
door dveře
big velký
small malý
it to
it´s = it is to je
Is it big? Je to velké?
Yes, it is. (nestahujeme) Ano, je.
long dlouhý
short krátký
This bag is big. Tato taška je velká.
This pencil is long. Tato tužka je dlouhá.

car auto
brick cihla, kostka stavebnice
teddy bear medvídek
doll panenka
ball míč
train vláček
Take the ball. Vezmi ten míč.
Catch the ball. Chyť ten míč.
Throw the ball. Hoď ten míč.
Kick the ball. Kopni do toho míče.

in v, ve
on ne
Where? Kde?
in the box v krabici
on the floor na podlaze
Where is the ball? Kde je ten míč?
right správný, správně
wrong chybný, chybně

ČTVRŤÁCI

eleven 11
twelve 12
thirteen 13
fourteen 14
fifteen 15
sixteen 16
seventeen 17
eighteen 18
nineteen 19
twenty 20
twins dvojčata
They are twins. Oni jsou dvojčata.
little malý
He has got... On má...
She has got...Ona má...
monster příšerka

ceiling strop
clap tleskat
Count with me. Počítej/Počítejte se mnou.
Point to...Ukaž mi...
picture obrázek
word slovo
Don´t talk. Nemluv. Nebav se.
There is a pen on the desk. Na lavici je pero.

friend kamarád
birthday narozeniny
here tady
cake dort
Who is this/that? Kdo je toto/tamto?
dear drahý, milý
now teď
They are...Oni jsou...
today dnes
happy šťastný, veselý
very nice velmi pěkný, moc hezký
Happy birthday. Vše nejlepší.

find najít
table stůl
under pod
pocket kapsa
between mezi
next to vedle
on the right vpravo
on the left vlevo

What is wrong? Co je špatně? V čem je problém?
now teď, nyní
fly moucha
soup polévka
Come on! Dělej! No tak!

PÁŤÁCI

than než
small - smaller malý - menší
big - bigger velký - větší
long - longer dlouhý - delší
short - shorter krátký - kratší
fast - faster rychlý - rychlejší
slow - slower pomalý - pomalejší
new - newer nový - novější
clean - cleaner čistý - čistější
dirty - dirtier špinavý - špinavější
lucky number šťastné číslo
the same stejný

sun slunce
cloud mrak
rain déšť
fog mlha
snow sníh
weather počasí
spring jaro
summer léto
autumn podzim
winter zima
often často
usually obvykle
warm teplý, teplo
wind vítr
funfair pouť
Easter Velikonoce
fly a kite pouštět draka
snowman sněhulák

important důležitý
thing věc
people lidé
every day každý den
office kancelář
factory továrna
laboratory laboratoř
print tisknout
and so on a tak dále
interesting zajímavý
information informace (jen jednotné číslo!)
a lot of...hodně (něčeho)

Caps velká písmena
Lock zámek
Enter vstoupit
Delete odstranit
Shift výměna
Insert vložit
Escape uniknout
Control ovládat
Alternate střídat
Backspace zpět o místo

send poslat
work práce, pracovat
stick - sticking lepit
cut - cutting stříhat, krájet
I need it. Potřebuji to. (jed. č. )
I need them. Potřebuji je. (mn. č. )
Good idea. Dobrý nápad.
get ready připravit se
cut out vystřihnout
Is that all? Je to všechno?
plan plánek, plán
camera fotoaparát
Put one card on a verb box. Polož jednu jmenovku na nějaké sloveso.
Put the other card on a noun box. Polož druhou jmenovku na nějaké podstatné jméno.
Throw a dice and move. Hoď kostkou a postup.
Read the verb and the noun. Přečti to sloveso a podstatné jméno.
Make a sentence. Utvoř větu.


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472
ID datové schránky: gb8mtn5
číslo bankovního účtu: 168100144/0300

 

Telefony:
731 117 814 ředitelka
603 229 099 ŠD, učitelky
731 650 706 ŠJ
 

 

 


Aktuální dění